Języki, których uczymy:

Szkolenia dla firm

Etapy organizacji szkoleń

ETAP I

 1. ANALIZA POTRZEB KLIENTA I UCZESTNIKÓW SZKOLENIA
 2. WYZNACZENIE CELÓW SZKOLENIOWYCH
 3. PRZEPROWADZENIE POMIARU KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ
  Ocena kompetencji językowej słuchaczy przystępujących do kursu jest dla nas zasadniczą wskazówką, według której opracowujemy szczegółowy program zajęć. Służą temu pisemne TESTY KWALIFIKUJĄCE na odpowiedni poziom zajęć oraz, na życzenie, ROZMOWA KWALIFIKACYJNA Z OSOBAMI PRZYSTĘPUJĄCYMI DO KURSU, mająca na celu ocenę sprawności mówienia. Rozmowę prowadzi metodyk szkolny bądź lektor odpowiedzialny za kurs.
 4. OPRACOWANIE PROGRAMU NAUCZANIA ZGODNEGO Z WYMAGANIAMI KLIENTA
 5. DOBÓR MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH
 6. UZGODNIENIE NARZĘDZI I CZĘSTOTLIWOŚCI OCENY
 7. UZGODNIENIE FORM I CZĘSTOTLIWOŚCI RAPORTOWANIA
 8. WYBÓR KADRY LEKTORSKIEJ
 9. PRZEDSTAWIENIE KADRY LEKTORSKIEJ KLIENTOWI
 10. LEKCJE PRÓBNE

ETAP II

 1. PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA ZGODNIE Z WYZNACZONYMI CELAMI
 2. WDROŻENIE PROCEDUR KONTROLI JAKOŚCI ZAJĘĆ
  – hospitacje zajęć dokonywane przez metodyka, który ma za zadanie kontrolować sposób realizacji materiału i służyć lektorowi radą i pomocą
  – indywidualne rozmowy ze słuchaczami
  – anonimowe ankiety badające poziom satysfakcji uczestników szkolenia
  – raporty o frekwencji uczestników szkolenia
 3. WDROŻENIE PROCEDUR OCENY POSTĘPÓW UCZESTNIKÓW
  – comiesięczne sprawozdania lektorów z realizacji szkoleń
  – bieżąca kontrola stopnia opanowanie materiału (testy)
  – zewnętrzne egzaminy pisemne i ustne

ETAP III

 1. PODSUMOWANIE WYNIKÓW SZKOLENIA
  Pod koniec semestru lektor przygotowuje szczegółową ocenę postępów w nauce każdego uczestnika kursu zawartą w raporcie semestralnym. Następuje podsumowanie realizacji dotychczasowych celów oraz sugestie, co do przyszłości procesu nauczania.

Rodzaje kursów

JĘZYK OGÓLNY
Szkolenia z języka ogólnego rozwijają wszystkie cztery sprawności kompetencji lingwistycznej: mówienie, pisanie, rozumienie ze słuchu i czytanie. Mają na celu udoskonalenie umiejętności porozumiewania się w sytuacjach życia codziennego i zawodowego, rozwinięciu znajomości słownictwa, gramatyki i funkcji językowych.

KURSY Z ELEMENTAMI JĘZYKA SPECJALISTYCZNEGO
Opracowane są według wymagań Klienta i łączą naukę języka ogólnego ze specjalistycznym językiem branżowym. Wybieramy wówczas podręcznik najbardziej odpowiadający dziedzinie, którą zajmuje się Klient i na jego podstawie opracowujemy szczegóły programu. I tak na przykład kurs języka ogólnego może zostać wzbogacony o następujące zagadnienia oraz umiejętności:

 • prowadzenie rozmów telefonicznych
 • przyjmowanie gości zagranicznych
 • podróże służbowe
 • negocjacje handlowe
 • prezentacje

KURSY SPECJALISTYCZNE
Opracowywane są na podstawie szerokiej gamy źródeł i ukierunkowane wyłącznie na dziedzinę wskazaną przez Klienta. Organizujemy szkolenia weekendowe z zakresu wybranych dziedzin. Dotychczas najczęściej wybieranymi przez naszych Klientów dziedzinami były:

 • rachunkowość
 • ubezpieczenia
 • motoryzacja
 • ochrona roślin
 • język prawniczy
 • język techniczny
 • reklama i marketing
 • medycyna i farmacja
 • chemia przemysłowa
 • finanse i bankowość
 • organizacja sprzedaży
 • hotelarstwo i turystyka
 • rekrutacja i zatrudnienie
 • korespondencja handlowa
 • przetwórstwo owocowo-warzywne